top
Image Alt

Vår tro

Den kristna tron så som vi upplever den är en relation med den kärleksfulla Guden, en relation och gemenskap som har blivit möjligt genom tro på Hans Son, Jesus Kristus. Återlösaren och Frälsaren och genom den helige Andes verk, Anden som bor i oss, uppfyller oss och leder oss i livet förenat med Honom.

Vår kristna tro är inte en ”traditionell tro”, en ”rationell tro” eller ”sentimental tro”. Vår kristna tro är en ”frälsande tro”, som förlåter människans synder och befriar henne från dem, en tro som omfattar hela livet: erfarenhet, känslolivet, viljelivet och gemenskapslivet med båda Gud och medmänniskor.

Gud är en. Han är en levande, rationell personlighet. Han är fullkomlig i tanke, känsla och vilja. Vår Gud är en evig Gud. Han har ingen början och inget slut. Han är allestädes närvarande, allsmäktig och allvetande. Gud är ande och har alltså inte någon kropp som kan ses, beröras eller uppfattas av mänskliga sinnen. Således är Han inte underkastad utan står ovanför all förändring, splittring och begränsning, som resten av skapelsen är föremål för.

Gud är en och Han är den ende Guden och självexisterande. Han talar sitt Ord, är levande och lever i Anden. Gud är tre Personer, som alla är jämlika i härlighet och majestät, de är oskiljaktiga beroende på deras gudomliga väsen, den odelbara gudomligheten. De är inte tre gudar utan en ende Gud. Var och en av dessa Personer är Gud. Rollerna för de tre Personerna i den heliga Treenigheten är distinkta. Gud är allsmäktig, men Han valde att hålla tillbaka sin makt och auktoritet till förmån för sin kärlek och godhet.

Kristus, den andra Personen i Treenigheten, har två fullkomliga och fullständiga naturer. Han är helt Gud och fullt ut mänsklig: både förenad i en person och aldrig separerad. Hans gudomlighet skildes aldrig från Hans mänsklighet, inte ett enda ögonblick, inte för en blinkning av ögat. Han är den enda medlaren mellan Gud och människa genom vilken vi måste bli frälsta.

Den Helige Ande, Treenighetens tredje Person, är Gud själv och Han har samma karaktär. Han är lika med Fadern och Sonen och verkställer alla Guds gärningar. Han är inte en gudomlig kraft. Alla egenskaper som tillskrivs en person såsom intellekt, kunskap och känslor av kärlek och sorg tillskrivs Honom. Han bor i oss, uppfyller oss och delger oss av sina frukter som ett säkert tecken på den Helige Andes fullhet. Han skänker oss också naturliga och övernaturliga talanger.

Bibeln är uppdelad i två delar: Gamla Testamentet (39 böcker) och Nya Testamentet (27 böcker). Den är Guds levande Ord och inspirerad av Honom. Gud uppenbarade för de bibliska författarna fakta och idéer om det budskap som Han ville kungöra för sitt folk. Han gav författarna en ganska stor frihet, när det gäller stil och verktyg att leverera sitt budskap samtidigt som Han skyddade budskapet och författarna från misstag genom den Helige Andes verk. Bibeln har absolut och fullständig auktoritet och den bör accepteras med lydnad, underkastelse och säkerhet.

Gud tar hand in universum, inklusive alla levande varelser och ting. Att ha omsorg är Guds sätt att hantera hela skapelsen; Han har skapat universum, kontrollerar det, upprätthåller det, skyddar och bevarar det för att uppnå syftet, nämligen att ge det budskapet för vilket det skapades. Gudomlig omsorg handskas sanningsenligt och säkert allting varje dag och på olika sätt både direkt och indirekt. Gud har omsorg om sina barn, Han bryr sig om deras omständigheter och tillfredsställer deras behov med godhet, generositet och vänlighet på ett förunderligt vis.

Gud gör underverk genom historien – igår, idag och framöver. Undrens tidsålder har ännu inte taget slut. Ett under är inte bara ett bevis på att budskapet är sant, utan det är snarare en proklamation och deklaration. Men det har oftast uppfattats som en förklaring eller ett bevis på att författaren eller hans budskaps är sanna.

Gud skapade människan till sin egen avbild. Människan skapades inte av en okänd kraft och uppstod inte genom en utveckling från en annan varelse. Människan skapades av Gud av sann, generös, riklig och gudomlig kärlek. Den levande relationen mellan Gud och människan gav Honom en fullständig glädje, likaså den harmoniska relationen mellan människan och hennes medmänniskor och mellan människa och skapelsen. Människan är kallad att förvandlas och bli lik bilden av Hans Son, Jesus Kristus.

Synd är ingen sak utan en attityd och hållning, som intas av en fri och upplyst människa. Adams och Evas första synd var en handling i olydnad och uppror mot Guds befallning. Den var ett försök att göra sig oberoende av Gud, att skilja sig från Gud, ett försök till självförgudning, till att vara ”som Gud”. På det viset kom synden in i vår värld och har påverkat människorna andligt, psykiskt och fysiskt och det har även påverkat människornas förhållande till Gud och människor emellan, förhållandet till samhället och skapelsen. Det är inte möjligt för en person att frälsa sig själv från det korruptionstillståndet han eller hon har blivit insnärjd i.

Gud som är rik på barmhärtighet slöt på grund av sin oändliga kärlek till världen inför alla tidsåldrarna ett förbund med sin enfödde Son. I detta förbund blev Sonen en ställföreträdare för syndarna och en medlare mellan dem och Gud, eftersom Sonen garanterar fullkomlig och riktig frälsning för dem alla. Alla de som accepterar denna frälsning föds på nytt och får sin gemenskap återupprättad. De får en önskan att avstå från synd och ärver det eviga livet.

Kristi återlösning och frälsning räcker för hela mänskligheten och alla människor kan ta sin tillflykt till dem undan Guds rättvisa dom. Endast de som omvänder sig och tror får förlåtelse och ett nytt liv. Bara de omfattas av Kristi nåd och blir återlösta. De som inte accepterar detta måste möta Guds rättvisa dom.

Den kristna församlingen är en gemenskap av hängivna efterföljare förenade i Herren. Kyrkan är alltså inte bara en byggnad där Guds folk samlas för att be och tillbe Gud. Församlingen roll är att vittna för världen och återspegla Kristi verk för att därigenom hela och reparera de härjningar som synden har orsakat. Den är också ett verktyg som Gud använder för att förnya och bygga upp de troende.

Vattendopet i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn är den förrättning genom vilken människan tillkännager och anmäler sitt medlemskap i den kristna församlingen. Det hänvisar till och symboliserar vår förening med Kristus, förnyelse i Anden, förlåtelse och lämnandet av syndalivet och är ett löfte att leva för Herren.
Herrens måltid eller nattvarden är förrättningen, som är ett uttryck för gemenskapen och föreningen med Kristus och de som äter den och delta i tro har del i Herrens kropp och blod och de uppbyggs av nåden.

Kristus kommer tillbaka personligen och kommer att ses med stor makt och härlighet. I samband med Hans återkomst förverkligas också Gudsriket. Vi vet inte tiden för Herrens återkomst och kan inte bestämma eller beräkna den. Men Kristus själv och apostlarna pekade på många av de tecken som kommer att föregå Herrens återkomst. Dessa tecken kan vara på varandra följande, samtida eller repetitiva men de måste alla inträffa och äga rum före Kristi andra tillkommelse.
Gud kommer att uppväcka kroppar av alla som har dött, av båda rättfärdiga och ogudaktiga. De rättfärdiga uppväcks till evigt liv, men de ogudaktiga kommer att gå bort till evigt straff. Kropparna av dem som har dött och kropparna av de troende som lever vid Herrens återkomst, kommer att förvandlas och bli lika Herrens förvandlade och förhärligade kropp.

Gud, som är den ende som känner allas våra hjärtan, kommer att döma världen genom Jesus Kristus. De ogudaktiga kommer att dömas för korruption och synd för vilken det inte finns någon ursäkt och därmed kommer de att dömas till evig plåga. De rättfärdiga kommer att framträda inför domstolen, men de kommer att bli benådade och blir för evigt accepterade av Gud i Kristus. De kommer att belönas av Guds nåd och i enlighet med deras gärningar.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.